ogłoszenie_49


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip/


Ogłoszenie nr 341549 - 2016 z dnia 2016-11-13 r.
Rawa Mazowiecka: Realizacja kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 „Buduj karierę podczas stażu” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 „Buduj karierę podczas stażu” realizowany przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, krajowy numer identyfikacyjny 18809600000, ul. ul. Zwolińskiego 46, 96200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 815 41 41, e-mail , faks 46 815 41 41.
Adres strony internetowej (URL): http://rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Zwolińskiego 46, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 „Buduj karierę podczas stażu” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 „Buduj karierę podczas stażu” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej,współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe Część 1 KURS OBSŁUGI KOPARKO – ŁADOWARKI Głównym zadaniem kursu jest uzyskanie przez uczestników kursu kwalifikacji zawodowych w zawodzie operator koparko – ładowarki w zakresie III klasy uprawnień oraz po zdaniu egzaminu wpisu do książki operatora maszyn roboczych. Kurs (176h w tym 116h zajęć teoretycznych i 60h zajęć praktycznych) z egzaminem i dojazdami na zajęcia dla grupy 10 osobowej dla kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Zamawiający przewiduje utworzenie 1 grupy szkoleniowej 10 osobowej. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 176 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2017). Część 2 KOMPUTEROWE KURSY SPECJALISTYCZNE MODUŁ A Kurs z zakresu obsługi oprogramowania Autodesk Revit tj. narzędzia do modelowania informacji o budynku w technologii BIM (BIM - z ang. Building Information Modeling). Kurs 30 godzinny z zakresu wykorzystania oprogramowania Autodesk Revit dla grupy 10 osobowej dla kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Szkolenie z tabletem. Realizacja kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 30 godzin/grupę-Razem 60 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2016 i 1 grupa w roku 2018). MODUŁ B Kurs tworzenia stron internetowych WordPress z pozycjonowaniem SEO. Kurs (30 godzinny) dla grupy 10 osobowej dla kształcących się w zawodzie technik informatyk, którzy dzięki szkoleniu nabędą umiejętności z zakresu programowania i poznaniu takich języków programowania jak php, mysql, javascript, css, html i będą przygotowani do samodzielnego tworzenia stron internetowych. Realizacja kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 30 godzin/grupę-Razem 60 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018). MODUŁ C Kurs z zakresu zasad prowadzenia sprzedaży i organizacji pracy sprzedawcy z wykorzystaniem programu Gestor GT, Subiekt GT. Kurs (30 godzinny) dla grupy 10 osobowej dla kształcących się w zawodzie technik handlowiec. Realizacja kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 30 godzin/grupę-Razem 60 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2016 i 1 grupa w roku 2017). MODUŁ D Kurs z zakresu tworzenia sklepu internetowego e-sklep. Kurs (40 godzinny) dla grupy 10 osobowej dla kształcących się w zawodzie technik handlowiec. Realizacja kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 40 godzin/grupę-Razem 80 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018). CZĘŚĆ 3 KURSY Z ZAKRESU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ MODUŁ A Kurs grafiki komputerowej poziom podstawowy i zaawansowany. Kurs (100 godzinny) dla grupy 10 osobowej dla kształcących się w zawodzie technik informatyk. Ukończenie kursu grafiki umożliwia uczestnikom rozpoczęcie pracy na stanowisku grafika komputerowego. Program kursu obejmuje teorię i praktyczne ćwiczenia, które skutecznie wdrożą do pracy z programami graficznymi Adobe Illustrator, InDesign, Corel Draw oraz przygotują do wykorzystywania w zaawansowanym zakresie jednego z programów: Adobe Illustrator, InDesign, Corel Draw lub Adobe Photoshop. Realizacja kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 100 godzin/grupę-Razem 200 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018). MODUŁ B Kurs z zakresu obsługi programu Adobe Photoshop. Kurs 32 godzinny z zakresu obsługi programu Adobe Photoshop dla gr10os. dla kształcących się w zawodzie technik informatyk. Kurs przekrojowy w zakresie podstawowym obejmujący wykorzystanie najpopularniejszego programu graficznego do m.in. porządkowania i edytowania materiałów, tworzenia i udostępniania obrazu, w tym twórczej edycji fotografii cyfrowej. Realizacja kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 3 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 32 godziny/grupę-Razem 96 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2016, 1 grupa w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ 1.Kursy mają służyć zdobyciu dodatkowych kompetencji przez uczestników projektu zwiększających ich szanse na rynku pracy. 2.Zajęcia w ramach kursów będą się odbywać w weekendy, ferie, wakacje ewentualnie w dni nauki w szkole popołudniami po zakończeniu zajęć lekcyjnych przez uczestników kursu. 3.Zakres usługi obejmuje: a)zapewnienie kadry dydaktycznej w postaci wykładowców/instruktorów posiadających zasób wiedzy, wymagane uprawnienia, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację kursu, b)przeprowadzenia zajęć, w ilości podanej w załączniku nr 1, w siedzibie Zamawiającego (z wyjątkiem zajęć w części 1) c)opracowanie szczegółowego programu kursu, d)przygotowanie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika kursu, e)dostarczenie dodatkowego niezbędnego wyposażenia wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ do realizacji zajęć w: MODULE A dla części 2 oraz w MODULE B dla części 3 f)przeprowadzenie kursu głównie w formie zajęć praktycznych, instruktażu, warsztatów (zajęcia teoretyczne nie mogą dominować w trakcie kursu), g)prowadzenie dokumentacji kursu oznakowanej zgodnie z zasadami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. (listy obecności uczestników, dzienniki zajęć, ankiety ewaluacyjne) i jej przekazanie Zamawiającemu w terminie do 3 dni kalendarzowych od zakończenia kursu. h)zorganizowanie i przeprowadzenie na zakończenie kursu sprawdzianu wiedzy uczestników oraz pokazu zdobytych umiejętności w terminie ustalonym z zamawiającym. i)przygotowanie i wydanie w terminie do 3 dni kalendarzowych od zakończenia kursu zaświadczeń/ certyfikatów o ukończeniu kursu dla uczestników, którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym, j)sfinansowania pierwszego przystąpienia uczestnika kursu do egzaminu zewnętrznego/państwowego,w przypadku części 1 k)zapewnienie materiałów zużywalnych w ilościach wystarczających dla każdego uczestnika zajęć, l)zapewnienie innych warunków realizacji kursu w tym: badań lekarskich, ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, odzieży roboczej/ochronnej, pokrycie kosztów egzaminu państwowego jeśli rodzaj kursu tego wymaga, m)pokrycie kosztów dojazdu uczestników kursu w przypadku, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia zajęć lub egzaminu poza Rawą Mazowiecką, n)poinformowanie uczestników o współfinansowaniu kursów przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:80310000-0, 80530000-8, 80500000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co podstawowe o wartości zamówień stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego,
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/09/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże dla części 1 zamówienia, że posiada upoważnienie Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do prowadzenia kursów operator koparko – ładowarki kl. III, dla pozostałych części wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy miejscowo Wojewódzki Urząd Pracy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa, jeżeli wykaże, że: a)w zakresie zdolności technicznej - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia w tym: dla części 1 zamówienia dysponuje co najmniej jedną sprawną technicznie koparko-ładowarką oraz posiada plac manewrowy przystosowany do realizacji zajęć praktycznych, dla pozostałych części Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w podanym zakresie. b)w zakresie zdolności zawodowej - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą brały udział w wykonaniu zamówienia spełniającymi niżej wymienione warunki przewidziane dla danej części/modułu: Część 1 Kurs obsługi koparko - ładowarki: •wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne - wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie zawodowe w eksploatacji i naprawach sprzętu budowlanego określonej specjalności, •instruktorzy prowadzący zajęcia praktyczne - wykształcenie minimum średnie techniczne, uprawnienia operatora w najwyższej klasie przewidzianej dla danej specjalności zgodnie z obowiązującymi postanowieniami załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), •udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą w tym co najmniej trzy kursy dla młodzieży w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem dowodów wskazujących, że usługa została wykonana należycie. Część 2 Komputerowe kursy specjalistyczne MODUŁ A Kurs z zakresu obsługi oprogramowania Autodesk Revit Trener posiada: •wykształcenie wyższe, •minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym firmy Autodesk. •potwierdzona znajomość technologii BIM •doświadczenie w prowadzeniu kursów z programu Autodesk Revit. •doświadczenie w pracy w biurze projektowym •udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą w tym co najmniej trzy kursy dla młodzieży w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem dowodów wskazujących, że usługa została wykonana należycie. MODUŁ B Kurs tworzenia stron internetowych Word Press z pozycjonowaniem SEO. Trener posiada: •przygotowanie pedagogiczne, •wykształcenie wyższe, •udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą w tym co najmniej trzy kursy dla młodzieży w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem dowodów wskazujących, że usługa została wykonana należycie. MODUŁ C Kurs z zakresu zasad prowadzenia sprzedaży i organizacji pracy sprzedawcy z wykorzystaniem programu Gestor GT, Subiekt GT. Trener posiada: •przygotowanie pedagogiczne, •wykształcenie wyższe •udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą w tym co najmniej trzy kursy dla młodzieży w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem dowodów wskazujących, że usługa została wykonana należycie. MODUŁ D Kurs z zakresu tworzenia sklepu internetowego e-sklep. Trener posiada: •przygotowanie pedagogiczne, •wykształcenie wyższe, •udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą w tym co najmniej trzy kursy dla młodzieży w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem dowodów wskazujących, że usługa została wykonana należycie. Część 3 Kursy z zakresu grafiki komputerowej dla informatyków MODUŁ A Kurs grafiki komputerowej poziom podstawowy i zaawansowany. Trener posiada: •przygotowanie pedagogiczne, •wykształcenie wyższe, •doświadczenie w pracy grafika komputerowego •udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą w tym co najmniej trzy kursy dla młodzieży w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem dowodów wskazujących, że usługa została wykonana należycie. MODUŁ B Kurs z zakresu obsługi programu Adobe Photoshop. Trener posiada: •przygotowanie pedagogiczne, •wykształcenie wyższe, •udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą w tym co najmniej trzy kursy dla młodzieży w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem dowodów wskazujących, że usługa została wykonana należycie. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedstawić wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, c)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdz. VI pkt 2.1 lit a) Zamawiający żąda od Wykonawcy w części 1 zamówienia przedstawienia upoważnienia Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do prowadzenia kursów operator koparko – ładowarki kl. III, dla pozostałych części wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy miejscowo Wojewódzki Urząd Pracy. 2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdz. VI pkt 2.1 lit b) Zamawiający nie żąda od Wykonawcy żadnych dokumentów i oczekuje złożenia wraz z ofertą jedynie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, stanowiącego wstępne potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdz. VI pkt 2.1 lit c) – w zakresie dotyczącym zdolności technicznej Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia o posiadaniu potencjału technicznego zgodnie z z wymaganiami określonymi w rozdz. VII pkt 4.3. lit. a; zakresie dotyczącym zdolności zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz spełniających warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ rozdz. VI pkt 4.3. lit b.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie kadry 20
dodatkowe elementy szkolenia 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług. Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie) przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich, b)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób z powodu niewywiązywania się tych osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia oraz wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego, c)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), d)dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie projektu e)dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie polegająca na obniżeniu kwoty rozliczanej umową proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń zgodnie z regułą proporcjonalności (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015). f)dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku, gdy w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: KURS OBSŁUGI KOPARKO – ŁADOWARKI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Głównym zadaniem kursu jest uzyskanie przez uczestników kursu kwalifikacji zawodowych w zawodzie operator koparko – ładowarki w zakresie III klasy uprawnień oraz po zdaniu egzaminu wpisu do książki operatora maszyn roboczych. Kurs (176h w tym 116h zajęć teoretycznych i 60h zajęć praktycznych) z egzaminem i dojazdami na zajęcia dla grupy 10 osobowej dla kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Zamawiający przewiduje utworzenie 1 grupy szkoleniowej 10 osobowej. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 176 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2017).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4, 80530000-8, 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie kadry 20
dodatkowe elementy szkolenia 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: KOMPUTEROWE KURSY SPECJALISTYCZNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:MODUŁ A Kurs z zakresu obsługi oprogramowania Autodesk Revit tj. narzędzia do modelowania informacji o budynku w technologii BIM (BIM - z ang. Building Information Modeling). Kurs 30 godzinny z zakresu wykorzystania oprogramowania Autodesk Revit dla grupy 10 osobowej dla kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Szkolenie z tabletem. Realizacja kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 30 godzin/grupę-Razem 60 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2016 i 1 grupa w roku 2018). MODUŁ B Kurs tworzenia stron internetowych Word Press z pozycjonowaniem SEO. Kurs (30 godzinny) dla grupy 10 osobowej dla kształcących się w zawodzie technik informatyk, którzy dzięki szkoleniu nabędą umiejętności z zakresu programowania i poznaniu takich języków programowania jak php, mysql, javascript, css, html i będą przygotowani do samodzielnego tworzenia stron internetowych. Realizacja kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 30 godzin/grupę-Razem 60 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018). MODUŁ C Kurs z zakresu zasad prowadzenia sprzedaży i organizacji pracy sprzedawcy z wykorzystaniem programu Gestor GT, Subiekt GT. Kurs (30 godzinny) dla grupy 10 osobowej dla kształcących się w zawodzie technik handlowiec. Realizacja kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 30 godzin/grupę-Razem 60 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2016 i 1 grupa w roku 2017). MODUŁ D Kurs z zakresu tworzenia sklepu internetowego e-sklep. Kurs (40 godzinny) dla grupy 10 osobowej dla kształcących się w zawodzie technik handlowiec. Realizacja kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 40 godzin/grupę-Razem 80 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4, 80530000-8, 80500000-9, 80310000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/09/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie kadry 20
dodatkowe elementy szkolenia 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3 Nazwa: KURSY Z ZAKRESU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:MODUŁ A Kurs grafiki komputerowej poziom podstawowy i zaawansowany. Kurs (100 godzinny) dla grupy 10 osobowej dla kształcących się w zawodzie technik informatyk. Ukończenie kursu grafiki umożliwia uczestnikom rozpoczęcie pracy na stanowisku grafika komputerowego. Program kursu obejmuje teorię i praktyczne ćwiczenia, które skutecznie wdrożą do pracy z programami graficznymi Adobe Illustrator, InDesign, Corel Draw oraz przygotują do wykorzystywania w zaawansowanym zakresie jednego z programów: Adobe Illustrator, InDesign, Corel Draw lub Adobe Photoshop. Realizacja kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 100 godzin/grupę-Razem 200 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018). MODUŁ B Kurs z zakresu obsługi programu Adobe Photoshop. Kurs 32 godzinny z zakresu obsługi programu Adobe Photoshop dla gr10os. dla kształcących się w zawodzie technik informatyk. Kurs przekrojowy w zakresie podstawowym obejmujący wykorzystanie najpopularniejszego programu graficznego do m.in. porządkowania i edytowania materiałów, tworzenia i udostępniania obrazu, w tym twórczej edycji fotografii cyfrowej. Realizacja kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 3 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 32 godziny/grupę-Razem 96 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2016, 1 grupa w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4, 80310000-0, 80500000-9, 80533100-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/09/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie kadry 20
dodatkowe elementy szkolenia 20

6) INFORMACJE 

********************************

Załączniki:

  1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  2. Załącznik 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik 2 - formularz ofertowy
  4. Załącznik 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  5. Załącznik 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  6. Załącznik 5 - projekt umowy
  7. Załącznik 6 - wykaz osób
  8. Załącznik 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  9. Załącznik 8 - Oświadczenie w sprawie kryteriów oceny ofert

Załączniki w formacie doc do pobrania


Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 13.11.2016
Podpisał: Agata Lipska
Dokument z dnia: 13.11.2016
Dokument oglądany razy: 6686
29.05.2023 // rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip