Ogłoszenie_27

Rawa Mazowiecka: świadczenie usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu Dobry zawód to skarb realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Numer ogłoszenia: 71634 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu Dobry zawód to skarb realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu Dobry zawód to skarb współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Cześć 1. Koordynator projektu - zarządzanie projektem - zaangażowanie godzinowe 130 godzin/ miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) kierowanie wykonaniem projektu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, z zawartą umową o dofinansowanie projektu i wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami krajowymi i unii europejskiej, 2) zarządzanie zespołem projektowym, 3) nadzór nad rzetelnym sporządzaniem i terminowym przekazaniem Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność oraz sprawozdań rzeczowych z postępów realizacji projektu, 4) monitoring kwalifikowalności kosztów w projekcie, 5) kontakt z Instytucją Pośredniczącą i innymi organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio przy realizacji projektu, 6) wybór wykonawców i nadzór nad wykonywaniem prac zleconych, 7) prowadzenie postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych, 8) nadzór nad dokumentacją projektową, 9) ewaluacja realizacji projektu, 10) nadzór nad ryzykiem oraz wprowadzanie koniecznych zmian, zgodnie z obowiązującymi zasadami wdrażania POKL, 11) promocję projektu oraz informowanie społeczeństwa o realizacji projektu w tym kontakty z mediami, 12) nadzór nad wprowadzaniem danych PEFS, 13) organizacja, monitorowanie i ewaluacja zajęć zawodowych i w ramach klubów zainteresowań, 14) nadzór nad rekrutacją i ocena kwalifikowalności uczestników i uczestniczek projektu, 15) przeprowadzenie bezkosztowo szkolenia z zakresu zasad równości szans kobiet i mężczyzn, 16) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Wyżej wymienione obowiązki realizowane będą przez od kwietnia 2013r. do 31.03.2015r. Zadanie wykonywane będą w sposób ciągły na terenie siedziby Zamawiającego w ZS-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej średnio przez 4,5 godziny dziennie. Cześć 2. Asystent koordynatora projektu - prowadzenie dokumentacji i obsługa organizacyjna projektu - zaangażowanie godzinowe 100 godzin/ miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) organizowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, 2) organizacja, monitorowanie i ewaluacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz w ramach akademii sportu. 3) organizacja biura projektu, 4) nadzorowanie przepływu informacji i dokumentacji projektowej, 5) nadzór nad postępem finansowym i rzeczowym realizacji projektu, 6) sporządzanie wniosków o płatność we współpracy z asystentem finansowym, 7) przeprowadzenie i udokumentowanie procedury badania rynku w związku z planowanymi zakupami zgodnie z regulaminem zamówień publicznych w ZS - CEZiU, 8) prowadzenie postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych, 9) wybór wykonawców i nadzór nad wykonywaniem prac zleconych, 10) archiwizacja dokumentacji projektowej, 11) nadzór nad rekrutacją i ocena kwalifikowalności uczestników i uczestniczek projektu, 12) nadzorowanie nowych kierunków kształcenia, 13) wspomaganie koordynatora projektu w realizacji jego zadań, 14) przygotowanie wraz z asystentem finansowym rozliczenia projektu, 15) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Wyżej wymienione obowiązki realizowane będą od kwietnia 2013r. do 31.03.2015r. Zadanie wykonywane będą w sposób ciągły na terenie siedziby Zamawiającego w ZS-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej średnio przez 3,5 godziny dziennie. Cześć 3. Asystent finansowy - obsługa finansowa projektu - zaangażowanie godzinowe 100 godzin/ miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji projektu, 2) rzetelne i terminowe sporządzanie wniosków o płatność, w tym sporządzenie końcowego wniosku o płatność, 3) weryfikacja faktur pod względem formalno-rachunkowym i prawidłowości rozliczeń finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania; 4) opisywanie faktur, 5) rozliczanie transz finansowych, 6) niezwłoczne informowanie koordynatora projektu o jakichkolwiek okolicznościach mogących mieć wpływ na zmianę kosztów projektu, 7) archiwizowanie dokumentacji finansowej, 8) kontrola prawidłowego wystawiania rachunków, umów cywilnoprawnych, faktur, 9) monitoring realizacji zobowiązań finansowych oraz realizacji budżetu, 10) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Wyżej wymienione obowiązki realizowane będą od kwietnia 2013r. do 31.03.2015r. Zadanie wykonywane będą w sposób ciągły na terenie siedziby Zamawiającego w ZS-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej średnio przez 3,5 godziny dziennie. Cześć 4. Informatyk - obsługa informatyczna projektu i pracowni CNC - zaangażowanie godzinowe 80 godzin/ miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) zarządzanie danymi osobowymi uczestników projektu, 2) wypełnianie formularza PEFS, 3) stosowanie ochrony danych osobowych uczestników projektu, 4) właściwe zabezpieczenie baz danych przez archiwizowanie i kontrolę antywirusową, 5) prowadzenie strony internetowej projektu, 6) pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowych na zakup materiałów i sprzętu komputerowego i oprogramowania, 7) rozwiązywanie problemów technicznych wynikających z eksploatacji sprzętu i oprogramowania 8) opracowanie regulaminu korzystania z pracowni CNC, 9) kontrola dostępu do sieciowych dysków serwera, uprawnienia do folderów, plików i partycji, zarządzanie plikami dyskowymi i uprawnieniami użytkowników do nich, 10) planowanie i dokonywanie zmian w konfiguracji pracowni, tzn. zmian w konfiguracji sprzętu komputerowego, instalacja nowego oprogramowania, 11) pomoc w korzystaniu ze specjalistycznych programów komputerowych 12) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Wyżej wymienione obowiązki realizowane będą od kwietnia 2013r. do 31.03.2015r. Zadanie wykonywane będą w sposób ciągły na terenie siedziby Zamawiającego w ZS-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej średnio przez 2,5 godziny dziennie. Cześć 5. Specjalista ds. organizacji i ewaluacji zajęć zawodowych i wyjazdowych - obsługa organizacyjna zajęć wyjazdowych - zaangażowanie godzinowe 80 godzin/ miesiąc Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) opracowanie regulaminu zajęć wyjazdowych, 2) opracowanie programów zajęć wyjazdowych, 3) organizowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestników zajęć wyjazdowych, 4) opracowanie list uczestników zajęć wyjazdowych, 5) przydział opiekunów i prowadzących do realizacji zajęć wyjazdowych, 6) organizowanie przejazdów, ubezpieczenia, wyżywienia uczestników zajęć wyjazdowych, 7) rezerwacja autokarów, 8) sporządzanie i archiwizacja dokumentacji zajęć wyjazdowych, 9) ewaluacja zajęć zawodowych i wyjazdowych, 10) organizowanie wystaw zdjęć z zajęć wyjazdowych, 11) przekazywanie informacji do zamieszczania na stronie internetowej projektu, 12) udział w przygotowaniu konferencji końcowej, 13) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Wyżej wymienione obowiązki realizowane będą od kwietnia 2013r. do 31.03.2015r. Zadanie wykonywane będą w sposób ciągły na terenie siedziby Zamawiającego w ZS-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej średnio przez 2,5 godziny dziennie. W razie konieczności, związanej z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca wykonywać będzie czynności związane z pełnioną funkcją, także poza siedzibą Zamawiającego. Cześć 6. Specjalista ds. organizacji i ewaluacji kursów i szkoleń - obsługa organizacyjna kursów i szkoleń - zaangażowanie godzinowe 80 godzin/ miesiąc Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) opracowanie regulaminu kursów i szkoleń, 2) organizowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestników kursów i szkoleń, 3) przygotowanie dzienników zajęć do kursów i szkoleń, 4) przygotowanie materiałów szkoleniowych, 5) organizacja przejazdu, noclegów i wyżywienia prowadzącym zajęcia, 6) nadzór nad prawidłowym przebiegiem kursów i szkoleń, 7) sprawdzanie prawidłowości wystawionych dokumentów finansowych, 8) archiwizacja dokumentacji kursów i szkoleń, 9) ewaluacja kursów oraz zajęć zapewniających trening kompetencji miękkich, osobistych i społecznych 10) przekazywanie informacji do zamieszczania na stronie internetowej projektu, 11) udział w przygotowaniu konferencji końcowej, 12) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Wyżej wymienione obowiązki realizowane będą od kwietnia 2013r. do 31.03.2015r. Zadanie wykonywane będą w sposób ciągły na terenie siedziby Zamawiającego w ZS-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej średnio przez 2,5 godziny dziennie. W razie konieczności, związanej z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca wykonywać będzie czynności związane z pełnioną funkcją, także poza siedzibą Zamawiającego. 2.W przypadku kolizji świadczeń, świadczenie na rzecz Zamawiającego posiada pierwszeństwo przed świadczeniami na rzecz osób trzecich. 3.Zamawiający zapewnia Wykonawcom: pomieszczenie biurowe, dostępność podstawowego sprzętu biurowego (m.in. komputer z oprogramowaniem, telefon, drukarka), dostęp do Internetu, podstawowe materiały biurowe do druku i korespondencji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1, 45.11.21.00-5, 79.21.10.00-6, 72.00.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie odnoszące się bezpośrednio do osoby do wykonania zamówienia, wymienione w Rozdz. IX niniejszej SIWZ odpowiednie do określonej części zmówienia. oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu i zaangażowaniu godzinowym w ramach innych projektów finansowanych w ramach POKL, jak również w ramach innych programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, w tym oświadczenie, że łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie przekroczy 240 godzin miesięcznie. parafowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług. Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie) przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich, b) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób z powodu niewywiązywania się tych osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia oraz wystąpienia innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego, c) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), d) dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, e) dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie polegająca na obniżeniu kwoty rozliczanej umową proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń zgodnie z regułą proporcjonalności (Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 22.11. 2010r.) 2. Zmiany umowy wymagać będą formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rawa-kopernik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2013 godzina 10:15, miejsce: Zespół Szkół - CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46 sekretariat - do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Dobry zawód to skarb o numerze WND-POKL.09.02.00-10-228/11 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS realizowany w ramach POKL Działanie 9.2 Priorytet IX.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:

  1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  2. Załącznik 1 - oferta
  3. Załącznik 2 - oświadczenie wykonawcy
  4. Załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy
  5. Załącznik 4 - umowa
  6. Załącznik 5 - wykaz osób

Załączniki w formacie doc do pobrania


Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 19.02.2013
Podpisał: Grażyna Kowalik
Dokument z dnia: 19.02.2013
Dokument oglądany razy: 4458
29.05.2023 // rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip